Śledź nas na:„Dei Verbum" - Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Rozdział V, O Nowym Testamencie)

Słowo Boże, skierowane do człowieka jest mocą dla każdego wierzącego w postępowaniu drogą wiodącą ku zbawieniu. W Pismach Nowego Testamentu te Boże Słowo zostało uobecnione osobą Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1, 14)

Nowotestamentalne Pisma przekazują prawdę Objawienia Bożego, którego centralnym Podmiotem jest Jezus Chrystus, Jego czyny, nauczanie, męka, zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie. Ewangelie są sercem całego Pisma Świętego. Stanowią one główne świadectwo o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Święty Paweł mówi „Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,  to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię" (Ef 3, 4-6) Bóg objawił się w pełni w osobie Jezusa Chrystusa, w sposób szczególny oznajmił swoją tajemnicę przez Ducha Świętego świętym Apostołom, aby głosili wszystkim narodom Boże Orędzie, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, aby wzbudzili wiarę wśród ludzi a Nowotestamentalne Pisma są trwałym świadectwem tego wszystkiego. Urząd Nauczycielski Kościoła zawsze utrzymywał i będzie bronił tej prawdy, że cztery Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana) pochodzą od Apostołów. To Apostołowie, na polecenie Chrystusa głosili Dobrą Nowinę, to Apostołowie oraz mężowie apostolscy będący pod działaniem Ducha Świętego przekazali na piśmie przyszłym pokoleniom czteropostaciową Ewangelię, która stanowi fundament chrześcijańskiej wiary. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich tak bowiem mówi: Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba" (Dz 1, 1-2) Wspomniane wyżej Ewangelie, których historyczne pochodzenie Kościół bez wahania stwierdza, przekazują nam wiernie obraz życia Jezusa Chrystusa, to co czynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. To Apostołowie, po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego, który napełnił ich „mocą z wysoka" głosili Królestwo Boże oraz przekazali nam Objawioną Prawdę. Autorzy czterech Ewangelii działając pod natchnieniem Ducha Świętego przekazali nam nie tylko te prawdy, których byli naocznymi świadkami ale także te, które były przekazywane ustnie od innych, naocznych świadków wydarzeń związanych z działalnością Chrystusa. Święty Łukasz potwierdza zarówno, że Ewangelie przekazują nam szczera prawdę o Synu Bożym jak też, ich autorzy czerpali materiał z własnej pamięci oraz świadectwa tych, którzy byli naocznymi świadkami opisanych wydarzeń. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,  tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.  Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono" (Łk 1, 1-4)

Oprócz czterech Ewangelii, Kanon Pisma Świętego zawiera również Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła oraz inne pisma apostolskie które również były spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Także w tych Pismach znajdujemy potwierdzenie wiadomości o Jezusie Chrystusie. Objaśniają nam one dokładniej Jego Naukę, potęgę zbawczego dzieła Chrystusa, ukazują początki Kościoła, proces jego rozszerzania się a także zapowiadają chwalebne dokończenie Bożego Planu Zbawienia. Wszystko to dzieje się za pomocą Jezusa Chrystusa, tak, jak przyrzekł On swoim Apostołom. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20b).

 Zobacz także